Chatbot

Chatbot ในปี 2024 มีอะไรอัพเดทไปบ้าง
31/01/2024

Chatbot ในปี 2024 มีอะไรอัพเดทไปบ้าง

Chatbot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อจำลองการสนทนากับผู้ใช้มนุษย์ผ่านการ

อ่านต่อ